Levering woning, garage of grond in Meppel

De (voorlopige) koopovereenkomst betreft alleen nog maar de koop: het is de afspraak om onder bepaalde voorwaarden en afspraken tegen een bepaalde prijs de woning (of andere onroerende zaak) in eigendom te zullen leveren aan de koper. Om de eigendom ook daadwerkelijk te doen overgaan, is een notariële akte van levering vereist. De koopovereenkomst wordt daarom in de praktijk ook wel "de voorlopige koopovereenkomst" genoemd. De definitieve akte is dan de notariële akte van levering. 

Om de akte van levering te kunnen voorbereiden, moet de koopovereenkomst ter verdere afwikkeling aan een notaris worden afgegeven. Als er nog geen koopovereenkomst is opgesteld, bijvoorbeeld omdat er geen makelaar bij betrokken is, kan de notaris de koopovereenkomst opstellen. Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. De akte van levering wordt door de notaris opgesteld en bij de notaris getekend. 

Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op onze kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Wanneer de notaris de koopovereenkomst in behandeling heeft gekregen onderzoekt de notaris onder meer de volgende punten:

 • Is degene die verkoopt wel eigenaar en hoe is hij eigenaar geworden? Zijn er in de persoonlijke situatie van de eigenaar nog belangrijke dingen veranderd na de eigendomsverkrijging, bijvoorbeeld echtscheiding of overlijden? Is de verkoper niet failliet verklaard?
 • Staan er in de eigendomsakte nog bijzondere bepalingen die voor de koper van belang kunnen zijn? Bijvoorbeeld belemmerende bepalingen, recht van overweg, doorverkoop- of winstdelingsregelingen? Zijn er in dat kader nog dingen veranderd na de eigendomsverkrijging?
 • Welke hypotheken of beslagen rusten er op de woning? Deze zullen namelijk uit de verkoopopbrengst moeten worden afgelost. De notaris doet daarvoor onderzoek bij het kadaster en bij de gemeentelijke basisadministratie. Eventuele verervingen en eventuele echtscheidingen worden door hem uitgezocht.
 • Als er een rechtspersoon bij betrokken is (bijvoorbeeld een BV of een stichting) moet de notaris uitzoeken wie namens die rechtspersoon mag handelen en of er wellicht bepaalde goedkeuringsvereisten van kracht zijn.
 • De koper moet de woning geleverd krijgen vrij van hypotheken en beslagen uit het verleden. De notaris moet daarom toezien op aflossing van de hypotheken en beslagen die op de woning rusten, en van de betreffende partijen de toezegging hebben ontvangen dat de hypotheken en beslagen worden doorgehaald als aan bepaalde (financiële) voorwaarden is voldaan. De notaris zal daartoe bij de hypotheekmaatschappij of beslaglegger opvragen welk bedrag moet worden afgelost om de woning vrij van hypotheken en beslagen te kunnen leveren. Die gegevens en de toezegging tot doorhaling moeten bij de notaris binnen zijn voordat hij de leveringsakte mag laten ondertekenen.
 • Als er een appartement wordt gekocht, is de opvolgende eigenaar automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren en wordt daarmee aansprakelijk voor de financiële situatie binnen de vereniging. Ook wordt hij aansprakelijk voor een achterstand in de betaling van de servicekosten van de verkoper. Tenslotte kan het zijn dat de Vereniging toestemming moet geven voordat een nieuwe bewoner het appartement mag betrekken ('ballotage'). Daarom vraagt de notaris bij de verkoop van een appartement de Vereniging van Eigenaren een aantal gegevens op, met name of de verkoper bij is met de betalingen, wat het saldo is van het reservefonds (met name ook of die positief of negatief is), of er bijzondere verplichtingen voor de Vereniging zijn, wat de maandbijdrage is en aan welke voorwaarden een nieuwe eigenaar moet voldoen om het appartement te mogen betrekken. 
 • De notaris zorgt voor het opstellen van de hypotheekakte en ziet er op toe, dat de hypotheekmaatschappij tijdig de hypotheekgelden op een rekeningnummer van het notariskantoor overmaakt.

Voordat de leveringsakte kan worden getekend, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

 1. Het eigenarenonderzoek moet rond zijn: degene die de akte tekent als verkoper moet ook daadwerkelijk tot de verkoop en de levering bevoegd zijn.
 2. Het kadastrale onderzoek moet rond zijn: het moet duidelijk zijn om welk object het gaat en welke lasten en beperkingen er op rusten.
 3. De hypotheekmaatschappij van de verkoper casu quo de beslaglegger moet royement hebben toegezegd: de hypotheekmaatschappij van de verkoper c.q. de beslaglegger moet onherroepelijk hebben toegezegd onder welke voorwaarden (tegen welke aflossing) de hypotheek/het beslag kan worden doorgehaald (geroyeerd).
 4. De hypotheek van de koper en de gelden van de koper moeten geaccordeerd zijn: de hypotheekmaatschappij van de koper moet de hypotheek hebben goedgekeurd en de hypotheekgelden voor ondertekening van de akte op een rekeningnummer van het notariskantoor hebben overgemaakt.
 5. Eventuele restgelden moeten door de notaris ontvangen zijn: als verkoper of koper een gedeelte uit eigen geld moet bijbetalen, moet dat bedrag voor ondertekening van de akte op een rekeningnummer van het notariskantoor zijn overgemaakt.

De notaris houdt nauwlettend de eigenarensituatie in de gaten. Hij zorgt er ook voor, dat na het tekenen van de akte van levering de eigendomsoverdracht door het kadaster wordt verwerkt. Op de dag van de aktepassering zal de notaris nogmaals kadastraal onderzoek plegen om te controleren of de woning nog steeds eigendom is van de verkoper en om na te gaan of er in de tussentijd geen andere hypotheken of beslagen op de woning zijn gevestigd.

Na ondertekening van de akte, maakt de notaris van zowel de leveringsakte als de hypotheekakte een afschrift klaar voor het kadaster. Zodra die door het kadaster is ingeboekt, doet de notaris nogmaals kadastraal onderzoek, om na te gaan, of de woning ook inderdaad eigendom is geworden van de koper. Zo kan de notaris constateren dat de verkoper de woning niet stiekem aan een ander heeft geleverd, of dat er niet plots een extra hypotheek is gevestigd of beslag is gelegd op de woning. Pas als dit alles akkoord is, mag de notaris de gelden gaan uitbetalen aan alle partijen.

De notaris zorgt er vervolgens nog voor, dat de hypotheekmaatschappij van de koper de afschriften van de stukken krijgt, dat de koper de eigendomsakte van de woning en het afschrift van de hypotheek krijgt, en dat de oude hypotheekrechten uit het kadaster worden verwijderd.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus