Levenstestament of Algehele Notariėle Volmacht

TESTAMENT
Bij testamenten staan we af en toe stil, maar het heeft geen hoge positie in onze denkwereld. Stotijn notariaat & mediation vraagt hiervoor daarom aandacht. Stilstaan bij ons overlijden wordt als lastig ervaren. Schoorvoetend wordt er dan ook nagedacht over een testament. Dát we eens zullen overlijden is een feit. En een feit is ook, dat het maken van een testament veel ellende kan voorkomen!

LEVENSTESTAMENT

Ook vermijden we het graag om na te denken over situaties als wilsonbekwaamheid door dementie of een beroerte. Evenals het idee dat je in coma kunt geraken. We denken er liever niet over na. Zo’n situatie overvalt je maar kan enorme gevolgen hebben. Daarom wordt het laten maken van een levenstestament de laatste tijd populairder.

Met een Levenstestament of Algehele Notariële Volmacht zorgt u ervoor dat er in juridische zin voorzorgsmaatregelen zijn getroffen voor naaste familie, financiën, uw onderneming etc. wanneer zich een rampscenario als boven voordoet. Een LevensTestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld wanneer u vanwege een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen. Ook als u bepaalde zaken niet zelf meer wílt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dat kunt u vastleggen in een levenstestament. En zo'n levenstestament dat werkt, zoals de naam al zegt, bij leven. In tegenstelling tot een 'normaal' (langstlevende)testament dat zijn uitwerking pas krijgt na uw overlijden.

Levenstestament of Algehele notariële volmacht kan veel leed voorkomen

In de media is de laatste jaren veel aandacht gegeven aan het erfrecht en hoe belangrijk het is om een testament te maken. Op die manier is alles goed geregeld wanneer u overlijdt. Waar weinig aandacht aan wordt besteed, is hoe belangrijk het kan zijn, wanneer iemand tijdens uw leven, namens u, uw zaken kan regelen.Deze persoon kan u vertegenwoordigen op alle mogelijke vlakken en indien nodig beslissingen voor of namens u nemen. De redenen daarvoor kunnen divers zijn. Wanneer u bijvoorbeeld voor uw werk regelmatig in het buitenland moet zijn, of als u bijvoorbeeld op de vaart zit en dus langere tijd van huis bent, dan kan het erg praktisch zijn, dat u iemand volmacht geeft, om namens u allerlei zaken te regelen. Dit gaat zeker ook op voor beroepsmilitairen die voor langere tijd worden uitgezonden naar crisisgebieden, waar ook ter wereld.


Verdrietiger wordt het, wanneer u dementeert of (bijvoorbeeld door een ongeluk) in een comageraakt. Hier liggen de zaken anders. U bent dan namelijk niet meer handelingsbekwaam, wat met zich meebrengt dat er dan iemand moet worden aangewezen om uw zaken voor u te regelen. De Wet heeft daar een oplossing voor in de vorm van bewind of curatele. Uw naasten kunnen aan de Rechtbank vragen om u dan onder bewind of onder curatele te stellen. Daarvoor geldt een formele aanvraagprocedure, en nadat bewind of curatele is ingesteld, moet de bewindvoerder/curator voor veel handelingen toestemming hebben van de Rechtbank, en moet hij of zij periodiek rekening en verantwoording afleggen aan deze instantie. Naast het feit dat deze procedures veel kosten met zich mee brengen, worden bewind en curatele vaak als denigrerend ervaren. Ook het moeten afleggen van rekening en verantwoording aan de Rechtbank wordt doorgaans als vervelend en bemoeizuchtig ervaren. Zeker als de andere echtgenoot de zaken regelt voor de dementerende of comateuze echtgenoot, is het vervelend om steeds bij de rechter te biecht te moeten gaan. Instellen van een bewind of curatele kan wordenvoorkomen, door tijdig bij de notaris een algehele volmacht of levenstestament te laten opstellen. Daarmee benoemt u bepaalde personen, bijvoorbeeld uw echtgenoot, een of meer van uw kinderen, of een vertrouwenspersoon tot gevolmachtigde, om uw zaken te regelen, wanneer u dat niet (meer) zelf zou kunnen.



Zeker wanneer u een eigen bedrijf heeft of een eigen woning, is het maken van een algehele volmacht aan te raden. Het bedrijf moet door kunnen gaan en wellicht moet de woning worden verkocht, of is er een verbouwing nodig om hier te kunnen blijven wonen.

Het levenstestament kan al naargelang uw wens uit meerdere regelingen bestaan:


De basis is een volmacht voor rechtshandelingen, bijvoorbeeld: het kopen of verkopen van roerende en onroerende zaken (zoals auto of woning); het huren of verhuren van roerende en onroerende zaken; het regelen van belastingzaken, verzekeringen en pensioenzaken; het voeren van rechtsprocedures;

De volmacht kan worden uitgebreid met een volmacht voor immateriële zaken, bijvoorbeeld: afspraken maken met verzorgingstehuizen en dokters omtrent opname, behandeling, verpleging, therapie.

In de volmacht kan (indien gewenst) een regeling worden opgenomen waarin u verklaringen en volmachten opneemt omtrent eventuele levensbeëindiging.

Stotijn notariaat & mediation heeft hierover de laatste jaren ook regelmatig lezingen verzorgd in Hoogeveen en Meppel.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Verschil met een gewoon testament?

In een gewoon testament legt u vast wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren en regelt u o.a. aan wie u wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Daarbij kan er sprake zijn van een langstlevende testament voor gehuwden of een langstlevende testament voor samenwonenden, waarbij de partner die overblijft het gezamenlijke vermogen krijgt toegewezen. Een testament werkt dus pas ná overlijden.

Wanneer u door coma, dementie of andere redenen zelf uw zaken niet meer kunt regelen, houdt u met een Levenstestament toch zélf alle regie. U bepaalt zélf wie uw zaken regelt als u dat niet (meer) kunt. U voorkomt gedoe, kosten en formaliteiten en dat de zaken die u heeft geregeld anders lopen dan u zou willen. U voorkomt dat uw vermogen op slot gaat of dat het op gaat aan AWBZ en zorgbijdragen. Een Levenstestament is, net als een ‘normaal’ testament,  essentieel.

Voor wie is een levenstestament van belang?

Het is primair voor uzelf van belang vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) zelf kunt uiten. Maar het is ook voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt zowel voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie als ook voor zorghulpverleners. Als er een bewind over uwvermogen is aangevraagd, is het LevensTestament voor bewindvoerder en kantonrechter een belangrijke hulp als er besloten moet worden over verkoop van uw huis of het doen van schenkingen aan kinderen of kleinkinderen.

Hoe wordt een Levenstestament vastgelegd?

Net als een gewoon testament in een notariële akte. De notaris informeert u uitgebreid vanuit zijn kennis en ervaring en geeft raad bij het opstellen van een Levenstestament. Sommige handelingen waarvoor in een Levenstestament volmacht wordt gegeven, kunnen alleen bij volmacht als deze notarieel zijn vastgelegd (bijvoorbeeld om een hypotheek af te sluiten). Dat geldt dus ook voor (één of meer volmachten in) een notarieel Levenstestament. Omdat zo'n document notarieel wordt vastgelegd, is het een bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was. In staat om uw wensen kenbaar te maken en om de gevolgen daarvan te overzien. Wij hebben ons daarvan als notaris moeten kunnen overtuigen.

Wat kost een levenstestament?

Een levenstestament is in geen geval een standaarddocument waaraan een standaardtarief kan worden gekoppeld. Het betreft hier echt maatwerk omdat iedere situatie waarin een levenstestament aan de orde komt weer anders is. Hier is het zorgvuldig doorspreken van uw persoonlijke situatie en van uw wensen zeker geboden. Kant en klare levenstestamenten zijn er niet.

Zouden die er wel zijn en zou er een standaardprijs aan zo’n standaard levenstestament worden gekoppeld dan zou dat heel misschien slechts bij een heel klein percentage van de mensen passen.

Dus kunnen we niet bij voorbaat een tarief noemen op onze website. Wij zijn wel altijd scherp! Daarmee bedoelen we dat wij luisteren naar uw verhaal, ook tussen de regels door, en daarbij uw wensen inventariseren. Op basis daarvan krijgt u van ons een scherp tarief voor uw levenstestament.

Wilt u dat dit goed is geregeld? Vul dan het aanvraagformulier hieronder in, op basis waarvan wij contact opnemen met u. Stotijn notariaat, goed geregeld!

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!





Laat dit veld hieronder leeg:

Wie bewaart het levenstestament?

Het LevensTestament wordt bij de notaris in de kluis bewaard en van de notaris ontvangt u een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte. Meestal wordt deze door de notaris aangemeld bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen of jij een Levenstestament hebt opgesteld.

Wie hebben inzage in het levenstestament?

Het LevensTestament moet tijdens je leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Door jezelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en ná overlijden voor de erfgenamen, bewindvoerder en executeur. Je kunt vastleggen wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) je Levenstestament mag hebben. Als een arts of een kantonrechter informatie uit een Levenstestament nodig heeft, dan kan hij je notaris raadplegen.

Herroepen?

Je kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte. Je kunt het levenstestament niet zomaar, zoals bij een codicil, thuis verscheuren.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk of Ruinerwold. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.


Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring





We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus